Zaproszenie do złożenia oferty

Nr 6/2021

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zatwierdzonym zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Zarządu ZEC Wałcz z dnia 04.01.2017r.
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego na terenie KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.
 2.  Wymagania Zamawiającego : dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego 3D o długości ok. 147,0mb.

 3. Wymagane parametry techniczne ogrodzenia:
  1. panel o wymiarach 2500x1730mm,
  2. długość ogrodzenia 147,0 m,
  3. słupki o wymiarach 60x40x2300mm z daszkiem i kompletem obejm montażowych,
  4. podmurówki pod panele i słupki o wysokości 20,0cm,
  5.  grubość drutu min. 5mm,
  6. konstrukcje stalowe, ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL6005).
 4. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
  1. cena netto 100%,
  2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych,
  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu robót i zapoznania się z jego otoczeniem.
  3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania bez podania przyczyny.

 6. Termin, miejsce złożenia i otwarcia ofert:
  1. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 67 250 08 62 do dnia 12.03.2020r. godz. 10oo.
 7. Termin realizacji zamówienia:
  1. rozpoczęcie robót od dnia 06.04.2021r.
  2.  zakończenie robót do dnia 30.04.2021r.

 8. Termin płatności:
  1. 30 dni po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze robót.
 9. Osoba do kontaktu: Szymon Karaśkiewicz, kom. 785 900 231
Załączniki

W postępowaniu złożono 11 ofert. Do realizacji przedmiotu zamówienia została przyjęta oferta firmy :
Z.H.U.P Małgorzata Bukała, ul. Żeromskiego 12, 78-630 Człopa.
Wartość oferty 17 800 zł netto