Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu
Budowlanych 9/4
tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

REMONT KOMINA STALOWEGO NA TERENIE KR-3 W WAŁCZU

Przedmiot zamówienia określono na podstawie słownika CPV: 45262610-0; 45453000-7; 31527200-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

„Specyfikację Warunków Zamówienia” można odebrać":

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego,
  • na stronie internetowej Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia :       do dnia 01.10 2021 r.
Termin składania ofert :                      do dnia 08.07 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:                         dnia 08.07.2021 r. o godz. 1115
Termin związania z ofertą                  30 dni od dnia otwarcia oferty

 

Zamknięte koperty zawierające ofertę należy złożyć w sekretariacie ZEC. Sp. z o.o. w Wałczu
przy ul. Budowlanych 9/4.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena 80 pkt.
  2. gwarancja 20 pkt.

Osoba uprawniona do kontaktów :

  1. Tomasz Stadnik – Kierownik ds. technicznych, kom. 785 900 227,
  2. Szymon Karaśkiewicz – Specjalista ds. inwestycji  rozwoju, kom 785 900 231

 

       
SWZ    
Załączniki    

                                Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!