Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu

ul. Budowlanych 9/4

tel. 067 258 50 32; faks: 067 250 08 62

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Świadczenia usług polegających na ochronie mienia i obiektów

Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. Gen. W. Andersa 10 oraz Kotłowni Rejonowej KR-3
przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.

 

 

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w „ Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia”, które można otrzymać:

osobiście w siedzibie Zamawiającego,

ze strony internetowej: www.zec-walcz.pl

Termin wykonania zamówienia:

Termin składania ofert: 11.12.2020r. godzi. 1200

Termin otwarcia ofert: 11.12.2020r. godzi. 1215 ..

Termin związania z ofertą 30 dni

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

Ochrona mienia i budynków Kotłowni Rejonowych
KR-2 i KR-3 w Wałczu”

Nie otwierać przed dniem 11.12.2020r. godzi. 1215

należy złożyć w sekretariacie ZEC Sp. z o.o. w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4.

Kryteria oceny ofert:cena 100%

Osoba uprawniona do kontaktów – Szymon Karaśkiewicz kom. 785 900 231.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

zaproszenie do składania ofert + załączniki        
Wzór umowy         
 Informacja z otwarcia ofert         
Zawiadomienie o wyborze oferty