WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZASAD NALICZANIA OPŁAT UJĘTYCH W CENNIKU
 

 1. Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie Odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy Odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez Odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

 2. Określonych w Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców - Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do obiektów Odbiorców, pkt. l cyt.: "Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę ciepła, niezwłocznie po zawiadomieniu Odbiorcy (o ile istnieje taka możliwość) w następujących przypadkach:
  1.  gdy wystąpią warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym Odbiorcom,
  2. gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności
  3. gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych Odbiorców,
  4.  gdy Odbiorca pobiera ciepło z pominięciem ciepłomierza lub dokonał w nim zmian zniekształcających wyniki pomiaru i rozliczeń,
  5.  gdy Odbiorca utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

 3. Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit a i pkt. 2 lit. b cennika naliczana jest Odbiorcy, któremu ZEC wstrzymał dostawę ciepła, po wznowieniu dostawy ciepła w oparciu o pisemne uzgodnienia z Odbiorcą gotowości i terminu odbioru ciepła.

 4. Opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona przez Dostawcę w obowiązującej Taryfie dla ciepła.

 5. Zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, cyt.:"Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku. gdy nie stwierdzono:
  1.  błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
  2.  innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego".
 6.  Opłata za zestawienie i analizy obejmuje łącznie asortyment ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, ciepło wentylacje i technologiczne) określony przez Odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła. Zestawienie i analizy i sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu(ów) Odbiorcy o ile istnieje oddzielne opomiarowanie obiektu(ów) stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy ZEC a Odbiorcą ciepła.

 7.  Rozliczenie indywidualne świadczone przez ZEC dla obiektów objętych umową sprzedaży ciepła w ramach, której odbiorcy podpisują umowy indywidualne pomiędzy ZEC a użytkownikami lokali. Dotyczy to również odbiorców objętych tą usługą w dniu wejścia w życie niniejszego cennika, u których rozliczanie zostało określone w treści umów.

Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być zmieniana decyzją Zarządu ZEC Wałcz.

Aktualny cennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowany przez ZEC Wałcz dostępny jest w siedzibie zakładu przy ul. Budowlanych 9/4 w Wałczu oraz na witrynie internetowej pod adresem: www.zec-walcz.pl