Budu­jąc lub moder­ni­zu­jąc budy­nek, pro­jek­tanci i przy­szli zarządcy stają przed wybo­rem spo­sobu jego ogrze­wa­nia i zapew­nie­nia cie­płej wody. Dowiedz się, jakie ist­nieją moż­li­wo­ści oraz jakie są wady i zalety róż­nych roz­wią­zań. 

 

Ogrzewanie gazowe

Cie­pło z gazu ziem­nego powstaje w wyniku spa­la­nia tego nośnika w urzą­dze­niach grzew­czych, czyli kotłach gazo­wych, zlo­ka­li­zo­wa­nych naj­czę­ściej w piw­nicy lub na pod­da­szu budynku. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia grzew­cze są bez­pieczne dla użyt­kow­ni­ków, ale aby zagwa­ran­to­wać ocze­ki­wany poziom bez­pie­czeń­stwa trzeba pamię­tać o ich sta­łych i obo­wiąz­ko­wych prze­glą­dach oraz ser­wi­so­wa­niu.  Dostęp­ność tego spo­sobu ogrze­wa­nia uza­leż­niona jest od roz­woju sieci gazo­wych, które w mia­stach roz­ra­stają się sys­te­ma­tycz­nie wraz z roz­wo­jem budow­nic­twa.  W ostat­nich latach ceny gazu cha­rak­te­ry­zują się sporą dyna­miką cenową – na prze­strzeni lat 2005-2012 ceny gazu wzro­sły o ponad 82%. 
 

Ogrze­wa­nie elek­tryczne

Naj­więk­szą zaletą tego spo­sobu ogrze­wa­nia, z punktu widze­nia inwe­stora, są niskie nakłady inwe­sty­cyjne. Cha­rak­teryzuje się też prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czoną dostęp­no­ścią. Nowo­cze­sne i róż­no­rodne elek­tryczne urzą­dze­nia grzew­cze gwa­ran­tują użyt­kow­ni­kom kom­fort cieplny przez cały rok. Kło­po­tem bywają sto­so­wane prze­pły­wowe pod­grze­wa­cze wody, gdyż nie zawsze gwa­ran­tują stałe zapew­nie­nie ocze­ki­wa­nych para­me­trów cie­płej wody.  Nie spo­sób jed­nak nie wspo­mnieć o naj­więk­szej wadzie tego roz­wią­za­nia – czyli kosz­tach uzy­ski­wa­nia cie­pła, które są dwu, a nawet trzy­krot­nie wyż­sze od innych roz­wią­zań. 
 

Indywidualne ogrze­wa­nie węglowe

Cie­pło z węgla powstaje w wyniku spa­la­nia węgla w kotłow­niach lub pie­cach węglo­wych. Najczę­ściej w mie­ście w sta­rych budyn­kach spo­tkasz się z ogrze­wa­niem eta­żo­wym, czyli pie­cami kaflo­wymi. Sto­su­jąc ten rodzaj ogrze­wa­nia, raczej trudno mówić o eko­lo­gii. Jest to źró­dło cie­pła, które wiąże się z tzw. niską emi­sją, czyli emi­sją do śro­do­wi­ska szko­dli­wych pyłów i gazów, dla­tego mię­dzy innymi w Kra­ko­wie wpro­wa­dzono zakaz sto­so­wa­nia tego spo­sobu ogrze­wa­nia. Ten rodzaj ogrze­wa­nia jest prak­tycz­nie nie­sto­so­wany przez inwe­sto­rów budu­ją­cych nowe obiekty w mie­ście, głów­nie ze względu na niski kom­fort użyt­ko­wa­nia i eko­lo­gię. 
 

Cie­pło ze źró­deł odna­wial­nych

Myśląc o ogrze­wa­niu ze źró­deł odna­wial­nych, inwe­sto­rzy naj­czę­ściej roz­wa­żają wyko­rzy­sta­nie bio­masy, ener­gii geo­ter­mal­nej, ener­gii sło­necz­nej, ener­gii wod­nej, czy ener­gii z wia­tru. 
  • Cie­pło z bio­masy powstaje na sku­tek spa­la­nia tego paliwa w urzą­dze­niach grzew­czych (kotłach). Rozwią­za­nie to, mało popu­larne w indy­wi­du­al­nych inwe­sty­cjach w mie­ście, jest coraz czę­ściej wyko­rzy­sty­wane w źró­dłach dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­wego. 
  • Cie­pło z ener­gii geo­ter­mal­nej, uzy­ski­wane przez tzw. pompy cie­pła, powstaje na sku­tek wyko­rzy­sta­nia ener­gii pocho­dzącej z wnę­trza Ziemi. W tym celu konieczne jest wyko­na­nie spe­cjal­nych odwier­tów głę­bi­no­wych. Jest to źró­dło, które, podob­nie jak kolek­tory sło­neczne (czyli ener­gia sło­neczna), rzadko jest wyko­rzy­sty­wane samo­dziel­nie. Zazwy­czaj wymaga dodat­ko­wego źró­dła cie­pła. 
  • Cie­pło z pocho­dzące z ener­gii wia­tro­wej czy wod­nej rzadko wystę­puje jako spo­sób na ogrze­wa­nie obiek­tów. Jest to raczej roz­wią­za­nie sto­so­wane do uzy­ski­wa­nia ener­gii elek­trycz­nej. Spe­cy­fika tego roz­wią­za­nia spra­wia, że jest ono raczej sto­so­wane poza cen­trami miast. 
 
Główną zaletą odna­wial­nych źró­deł ener­gii jest ich eko­lo­giczny cha­rak­ter oraz kon­ku­ren­cyjne koszty cie­pła. Wady, to po pierw­sze wyso­kie koszty inwe­sty­cyjne, ale też czę­sto nie­moż­ność zapew­nie­nia peł­nego i sta­bil­nego zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło, co wymaga sto­so­wa­nia dodat­ko­wego źró­dła. 
 

Cie­pło sys­te­mowe

Cie­pło sys­te­mowe to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w mie­ście. Gwa­ran­tuje użyt­kow­ni­kom bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Cie­pło pro­du­ko­wane jest w źró­dłach (elektrocie­płowniach lub cie­płowniach) odda­lo­nych z dala od cen­trów miast i za pomocą sieci cie­płowniczych dostar­czane do budyn­ków. 
 
Co wię­cej, cie­pło sys­te­mowe jest jed­nym z naj­tań­szych i naj­bar­dziej sta­bil­nych cenowo form ogrze­wa­nia. Cena cie­pła regu­lo­wana jest przez Urząd Regu­la­cji Ener­ge­tyki (URE). Atrak­cyjne kształ­tują się rów­nież dla inwe­stora koszty inwe­sty­cyjne. 
 
Masz wąt­pli­wo­ści czy cie­pło sys­te­mowe jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla Two­jej inwe­sty­cji? Sprawdź jak wypada na tle innych roz­wią­zań grzew­czych.