Taniej niż myślisz

Wbrew czę­stym opi­niom, to nie koszty ogrze­wa­nia i cie­płej wody naj­bar­dziej obcią­żają domowe budżety. Oczy­wi­ście, pod warun­kiem, że korzy­stasz z cie­pła sys­te­mo­wego – bez­piecz­nego, eko­no­micz­nego i eko­lo­gicz­nego spo­sobu na cie­pło w domu. Według sta­ty­styki GUS (2012 r.) koszt zwią­zane z ener­gią cieplną i opa­łem sta­no­wią około 5% wydat­ków gospo­dar­stwa domo­wego. Statystycznie wię­cej wyda­jesz np. na usługi tele­ko­mu­ni­ka­cyjne, trans­port czy rekre­ację i kul­turę oraz odzież i buty. 
 

Strutura wydatków gospodarstw domowych

Jak poka­zują dane GUS z 2012 i 2014 roku, sta­ty­styczny Polak mieszka w miesz­ka­niu o powierzchni 73,6 m kw i naj­wię­cej wydaje na żyw­ność – 263 zł mie­sięcz­nie, trans­port kosz­tuje go ok. 99 zł mie­sięcz­nie, a rekre­acja i kul­tura ok. 70 zł co mie­siąc. Nato­miast koszty zwią­zane z ogrze­wa­niem miesz­ka­nia to około 55 zł mie­sięcz­nie na osobę. Według danych sta­ty­stycz­nych miesz­kamy w trzy­oso­bo­wych rodzi­nach, co ozna­cza, że średni koszt ogrza­nia, prze­cięt­nego miesz­ka­nia to około 165 zł mie­sięcz­nie. Ta sama rodzina na odzież i buty wydaje co mie­siąc około 172 zł. 
 
 

Ile kosz­tuje cało­roczne cie­pło sys­te­mowe? 

Oba­wiasz się, że cało­roczna dostawa cie­pła to zbyt duży luk­sus i może to kosz­to­wać wiele? Mamy dowody, że tak nie jest. Jak wska­zują ana­lizy, prze­pro­wa­dzone przez dostaw­ców cie­pła sys­te­mo­wego w róż­nych mia­stach, koszt cało­rocznej dostawy cie­pła waha się w gra­ni­cach od 0,3 do 4 proc. opłat za ogrze­wa­nie w skali roku. To nie­wiele za taki kom­fort!
 
Pamię­taj, że w przy­padku cało­rocznego korzy­sta­nia z cie­pła sys­te­mo­wego opłaty nali­czane są tylko wów­czas gdy auto­ma­tyka pogo­dowa uru­cha­mia dostawę cie­pła. Ozna­cza to, że w przy­padku gdy tem­pe­ra­tura nie spada poni­żej okre­ślo­nego poziomu, nie pono­sisz żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. 
 

Stabilna cena

Cie­pło sys­te­mowe cha­rak­te­ry­zuje się także naj­bar­dziej sta­bilną ceną spo­śród wszyst­kich nośni­ków ener­gii. W ciągu ostat­nich 10 lat, jego koszt wzrósł o nie­całe 14 proc. ponad infla­cję. W tym samym cza­sie cena gazu ziem­nego wzro­sła o nie­mal 57 proc. 
 
Ciepło systemowe charakteryzuje się najniższą dynamiką wzrostu cen. Potwierdzają to statystyki GUS, przedstawione w raporcie „ZUŻYCIE ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W 2012 R.” Na przestrzeni lat 2002-2012 realny wzrost ceny ciepła systemowego (uwzględniając inflację) wyniósł 13,8 proc. W tym samym czasie realne ceny gazu ziemnego wzrosły o ponad 50 proc., a oleju opałowego ponad dwukrotnie.