W przypadku budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych:

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej niż na koniec sezonu grzewczego.
 2. Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia Odbiorcy złożonego Dostawcy w terminie do dnia
  31 marca danego roku z mocą obowiązującą od dnia 01 października. Podstawą złożonego oświadczenia winna być dokumentacja techniczna lub audyt energetyczny. 
 3. Na podstawie zamawianej przez Odbiorcę mocy cieplnej ustala się maksymalne natężenie przepływu wody sieciowej dla tych odbiorców w wielkościach określonych w załączniku nr 1 do zawartej umowy.
 4. W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, w tym zmiany Prawa energetycznego, rozporządzeń przyłączeniowego lub taryfowego albo zastąpienie ich nowymi przepisami, postanowienia umowy z nimi sprzeczne tracą ważność, w ich miejsce będą mieć zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, a pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy.
 5.  W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, umowę należy interpretować w taki sposób, by zachować jej zgodność z prawem w brzmieniu z dnia powstania wątpliwości co do jej treści.
 6.  W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania umowy do nowych okoliczności.

W przypadku lokalu w budynku wielorodzinnym rozliczanym bezpośrednio przez ZEC Sp. z o.o.:

 1. Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana wyłącznie przez właściciela obiektu nie częściej niż raz w roku w ciągu 12 -tu miesięcy w terminie do dnia 31 marca danego roku ze skutkiem od dnia 01 października tego roku. Podstawą złożonego oświadczenia winna być dokumentacja techniczna lub audyt energetyczny.
 2. Wszelkie zmiany istotnych postanowień umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności – nie dotyczy to zmian taryf dla ciepła oraz przepisów wynikających z taryfy.
 3. W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, w tym zmiany Prawa energetycznego, rozporządzeń przyłączeniowego lub taryfowego albo zastąpienie ich nowymi przepisami, postanowienia umowy z nimi sprzeczne tracą ważność, w ich miejsce będą mieć zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, a pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy.
 4. W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, umowę należy interpretować w taki sposób, by zachować jej zgodność z prawem w brzmieniu z dnia powstania wątpliwości co do jej treści.
 5.  W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania umowy do nowych okoliczności.

W razie pytań, szczegółowych informacji udzieli Państwu:

 • Mirosław Szulga tel. 67 250 81 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.