ZEC Wałcz Sp. z o.o. dysponuje dwoma ciepłowniami spiętymi tzw. „SPINKĄ”. Źródła te znajdują się po przeciwnych stronach miasta Wałcza ( ul. Generała Władysława Andersa 10, ul. Budowlanych 85). Ich podstawowym zadaniem jest wytwarzanie ciepła, które następnie sieciami ciepłowniczymi  przesyłane jest  do Odbiorców. Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej. Zakład świadczy także usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji ciepłowniczych, począwszy od dokumentacji budowlanej po realizację i eksploatację sieci i urządzeń ciepłowniczych.

          Czynne jednostki wytwórcze ZEC Wałcz Sp. z o.o. umiejscowione są w dwóch wyodrębnionych obiektach, połączone  ze sobą ciepłociągiem spinającym. Oba obiekty wyposażone są w źródła ciepła, tj. kotły typu WR-10, WR-6 oraz WR-5. Są to kotły rusztowe opalane miałem węglowym o zalecanej wartości opałowej minimum 23000 kJ/kg. Sprawność energetyczna tych jednostek oscyluje wokół wartości 80-82%. Ciepło produkowane w kotłowni KR-2 w postaci gorącej wody wykorzystywane jest na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia KR-3 poza ciepłem na potrzeby grzewcze i podgrzanie ciepłej wody wytwarza ciepło na potrzeby technologiczne dla jednostek przemysłowych.

  Łączna moc zainstalowana w kotłowniach KR-2 i KR-3 wynosi  58,335 MW, z czego:

  • 29,075 MW - nominalna moc zainstalowana w Kotłowni Rejonowej KR-2 ( ul. Generała Władysława Andersa 10,),
  • 17,630 MW - moc zainstalowana w kotłowni rejonowej KR-3 ( ul. Budowlanych 85).

         System ciepłowniczy ZEC Wałcz Sp. z o.o. to także sieć ciepłownicza o długości łącznej 27,329  km, w tym: magistrala i sieci rozdzielcze – 17,743 km, przyłącza- 9,586 km z czego
sieci preizolowane – 19,288 km, sieci kanałowe – 6,718 km, sieci napowietrzne – 1,323 km, .

          Ciepło rozdzielane jest poprzez 179 węzłów cieplnych ogółem, z czego 92 stanowi własność Spółki